1. Wzrost kar porządkowych
 2. Zastaw podatkowy w 2023 r. – wzrost wartości minimalnej
 1. W 2023 r. wzrost kar porządkowych

  Wysokość maksymalnej kary porządkowej, jaką może nałożyć organ podatkowy, ulega corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota ta nie ulega zmianie, jest to zgodne z art. 262a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

  11 sierpnia ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnej wysokości kar porządkowych, które mogą być nakładane w postępowaniu podatkowym w 2023 r. W porównaniu z rokiem 2022 wzrosły one o 300 zł. Oznacza to zatem, że w 2023 r. organ podatkowy będzie mógł nałożyć karę porządkową do 3300 zł.

  Warunki nałożenia kary porządkowej zostały wymienione w Art. 262. § 1 Ordynacji podatkowej. Ukarani mogą zostać strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:
  1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
  2) bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub
  2a) bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub
  3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

 2. Zastaw podatkowy w 2023 r. – wzrost wartości minimalnej
  Zgodnie z art. 41 § 1. Ordynacji podatkowej, zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu:

  • zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 dzień powstania zobowiązania podatkowego § 1 pkt 2,
  • zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości

  na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw w dniu ustanowienia zastawu wynosi, co najmniej 13.900 w 2022 roku. (Wysokość kwoty na dany rok jest ustalona na podstawie art. 119 podwyższanie kwoty zastawu skarbowego § 2 niniejszej ustawy), z zastrzeżeniem § 2.

  § 2. Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.

  11 sierpnia 2022 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023. Zgodnie z treścią obwieszczenia wartość poszczególnych ruchomości i zbywalnych praw majątkowych, na których można ustanowić zastaw skarbowy w 2023 r. powinna wynosić co najmniej 15 500 zł. Stanowi to wzrost wartości o 1 600 zł w stosunku do wysokości obowiązującej w 2022 r. (13 900 zł).

Podstawa prawna:

 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości określonej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023 – M.P. z 2022 r. poz. 773
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie kwoty określonej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023 – M.P. z 2022 r., poz. 774.