1. Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2023 roku?
 2. Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2023 roku?

Średni kurs euro ustalany przez NBP na pierwszy roboczy dzień października stanowi podstawę do obliczenia limitów podatkowych na następny rok podatkowy. Kurs euro ogłoszony przez NBP 3 października 2022 roku wyniósł 4,8272 zł. Oznacza to, że jest on wyższy od obowiązującego roku temu(4,5941 zł). Wzrost kursu euro w stosunku do dnia 1 października 2021 roku oznacza, że limity podatkowe obowiązujące od stycznia 2023 roku również ulegną podwyższeniu.

 1. Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2023 roku?
  W 2023 roku przedsiębiorcy (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej), będą mogli stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeżeli:

  1. w 2022 roku:
   • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 9 654 400 zł. (2 000 000 euro × 4,8272 zł/euro = 9 654 400 zł), lub
   • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 9 654 400 zł (2 000 000 euro × 4,8272 zł/euro = 9 654 400 zł).
  2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Do wyżej wymienionego limitu dochodów nie wlicza się kwot, o które podatnik zmniejszył lub zwiększył przychód na podstawie art. 11 ust. 4, 5, 8 i 9 ustawy o zpd lub zmniejszył lub zwiększył podstawę obliczenia podatku na podstawie art. 26i ustawy o PIT. (art. 4 pkt 8 ustawy o zpd)
 • Kto może opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2023 roku?
  Prawo do płacenia ryczałtu kwartalnie w 2023 r. będą mieli podatnicy, których przychody nie przekroczą w 2022 r. kwoty 965 440 zł (200 000 euro x 4,8272zł/euro = 965 440 zł).

Podatnicy, którzy przekroczą te pułapy w ciągu 2022 r., nie tracą prawa do zryczałtowanego opodatkowania oraz do płatności kwartalnej ryczałtu w ciągu roku.

Źródło:

 • art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1993; ost. zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967